Governance


Governance Code Woningcorporaties

In de Governance Code Woningcorporaties is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en zijn de gedragsnormen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing beschreven. De code geeft aan welke verplichtingen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben. Bovendien staat beschreven hoe zij verantwoording moeten afleggen aan de samenleving. Woonplus Schiedam past de Governance Code Woningcorporaties volledig toe.

 

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonplus beschikt over een reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de RvC en zijn commissies. Ook heeft de raad een profielschets van de Raad van Commissarissen opgesteld. In deze profielschets zijn de kwaliteiten beschreven waaraan de individuele commissarissen en de Raad van Commissarissen als geheel moeten voldoen.

 

Leden

De RvC heeft de volgende leden:

  • De heer J. van der Vlist (voorzitter RvC), toezichthouder bij verschillende organisaties, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • De heer H. van Leeuwen, voormalig CFO bij ProRail, Volker Wessels en T-Mobile
  • Mevrouw M. Tuinder, bestuurslid Colliers
  • Mevrouw R.M. Weber, manager wonen bij woningcorporatie Woonpartners te Waddinxveen
  • Mevrouw W.L. Gillis-Burleson, directeur-eigenaar van Legato B.V., actief in arbeidsre-integratie, outplacement en detachering


Rooster van aftreden RvC leden

 

Verslaglegging

De jaarverslagen van de RvC vindt u in de jaarverslagen van Woonplus.

 

Bestuur

In de Governancecode Woningcorporaties zijn de gedragsnormen voor goed bestuur en toezicht vastgelegd. Het definieert de verplichtingen van het bestuur en de Raad van Commissarissen en de wijze waarop zij verantwoording afleggen aan de samenleving. Iedere bestuurder onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze na te leven. In ons Bestuursreglement hebben we de principes uit de Governancecode zoveel mogelijk verwerkt.